Tietosuojalauseke

FitNet Oy / Fitnet tarjoaa nettipalvelun kautta kuntovalmennuksia ja ruokavalioita.

Tämä tietosuojalauseke koskee Fitnet.fi nettisivuilla tapahtuvia ostoksia ja asiakaskontakteja.

Asiakkaan henkilötiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

1.     Yhteystiedot

Nimi: FitNet Oy / FitNet
Y-tunnus: 2678465-9 Postiosoite: Santaniitynkatu 7b A 9, 04250 Kerava
Yhteyshenkilö: Jussi Ridanpää
Sähköposti: info@fit-net.fi

2. Rekisterin nimi

FitNet Oy:n / FitNetin asiakasrekisteri

3. Käsiteltävät tiedot ja oikeusperuste

Asiakkaan itse antamat henkilötiedot. Nimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköposti ja henkilötunnus. Henkilötietoja tarvitaan asiakassuhteen luomista varten ja mahdollista laskutusta  varten. Lisäksi käyttäjistä kerätään tietoa evästeiden avulla evästelausekkeessa kuvatuin tavoin.

Käsittely pertustuu sopimukseen, joka syntyy asiakkaan tehdessä tilauksen.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen,
 • palvelun toteuttaminen,
 • asiakastapahtumien varmentaminen,
 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen,
 • analysointi ja tilastointi

5. Tietojen säilytysaika

Käsittelemme tietoja niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi:

 • Kirjanpitolain mukaisesti toteutuneista tilauksista on säilytettävä tiedot vähintään kuuden vuoden ajan kuluvan tilikauden päättymisestä lähtien (laki).
 • Kaikista käsittelyyn tulleista tilauksista säilytetään tilaustiedot viiden vuoden ajan tilaushetkestä lähtien (sopimus).

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköposti-osoitteet,
 • rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus,
 • ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli,
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot
  sekä peruutustiedot,
 • viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot,
 • asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot,
 • mahdolliset luvat ja suostumukset,
 • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään tilauksen yhteydessä,
 • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla,

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta eteenpäin.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity voi vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn alla kuvatuin tavoin:

 • Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Rekisteröidyn pyynnöstä virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot oikaistaan, täydennetään tai poistetaan. Tietoja ei kuitenkaan poisteta siltä osin kuin ne ovat tarpeen lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi taikka oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi taikka ne ovat tarpeen rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen täyttämiseksi.
 • Tietojen siirtäminen: Rekisteröity voi halutessaan saada siirretyksi toimittamansa henkilötiedot, joita käsitellään automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella, ottamalla yhteyttä yllä kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.
 • Vastustamis- ja rajoittamisoikeus: Rekisteröidy voi vastustaa suoramarkkinointia milloin tahansa. Rekisteröity voi vastustaa myös muuta käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella.  Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa tietojen paikkansapitävyys varmistetaan.
 • Suostumuksen peruuttaminen: Rekisteröity voi peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa ottamalla yhteyttä yllä kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.
 • Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty voimassaolevan tietosuojalainsäädännön vastaisesi.

Päivitetty 25.5.2018